مهاجران قسمت اول – این قسمت دوریسلند! مهاجران! نگاه طنزی دارد به مشکلات مهاجرت به نقاط مختلف دنیا.  

Read more

  خداشناسی آویزی

Read more

در فیسبوک ببینید

Read more

این یک قانون است!

Read more

دوربین داران – گونه ششم    

Read more

در فیسبوک ببینید

Read more